Regulamin 2018/2019

PRZEPISY GRY 2018/2019 WORD (DO POBRANIA)


 PRZEPISY GRY
Halowego Turnieju Piłki Nożnej SL o Mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej
sezon 2018/19

 

1.  Pole gry jest wyznaczone przez określone linie.
2.  Zawodnicy:

a) Na polu gry podczas meczu występuje 4 zawodników w polu + bramkarz.
b) Zmiany tak zwane hokejowe czyli podczas całego spotkania wolno wymieniać dowolną ilość zawodników.
c) Drużyna musi rozpoczął mecz w co najmniej 4 osobowym składzie. Jeżeli w wyniku wykluczeń lub innych zdarzeń
w zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć.
d) W sytuacji gdy: - podczas "lotnej" zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim zmieniony zawodnik całkiem opuści pole gry, to sędzia przerywa grę, udziela zawodnikowi wchodzącemu napomnienia (kara jednominutowa, złota kartka) a grę wznawia rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.
e) Po stracie bramki przez drużynę, której zawodnik odbywa karę, może on wcześniej wejść na plac gry, z wyjątkiem wykluczonego do końca spotkania. W miejsce zawodnika wykluczonego do końca spotkania może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut, gdy wynik nie zmienił się na niekorzyść drużyny ukaranej.

3. Sędzia:

a) Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą.
b) Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego, niezależnie od tego czy bierze udział w grze czy też przebywa na ławce zawodników rezerwowych. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko.
c) Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne.

4. Rozpoczęcie meczu rozpoczyna się na środku boiska.

a) Kapitanowie biorą udział w losowaniu, która drużyna rozpocznie zawody.
b) Bramkę można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry od środka boiska.

5. Zdobycie bramki.

a) Bramka jest zdobyta, jeśli piłka całym swym obwodem, po ziemi lub w powietrzu przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami lub poprzeczką i nie zawini przy tym jej zdobywca lub jego współpartner.
b) Sędzia również uzna bramkę w sytuacji, gdy jej zdobycie poprzedziła niezgodna z przepisami interwencja zawodników drużyny broniącej (przywilej korzyści).
c) Bramka jest zdobyta jedynie wtedy ,gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką przed sygnałem dźwiękowym.
d) Jeżeli piłka jest w locie do bramki a zegar czasowy dał sygnał do zakończenia spotkania - bramka jest nie uznana.

6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie.

a) Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona jednego z niżej wymienionych przewinień winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, która wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia

  • kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
  • podstawi nogę przeciwnikowi, powodując jego upadek,
  • skoczy na przeciwnika,
  • zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny,
  • zaatakuje przeciwnika z tyłu, mimo iż ten mu nie przeszkadza,
  • uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
  • zatrzyma przeciwnika, odpycha przeciwnika lub zatrzyma przeciwnika barkiem, 
  • wykona wślizg  w celu odebrania lub wybicia piłki będącej w posiadaniu przeciwnika,
  • zagra piłkę ręką,
  • utrudnia wznowienie gry

b) Gdy jednego z w/w przewinień dokona zawodnik drużyny broniącej we własnym polu karnym, to jego drużyna winna być ukarana rzutem karnym, bez względu na miejsce położenia piłki pod warunkiem, że znajdowała się ona w grze.
c) Drużyna, której zawodnik popełni jedno z  następujących przewinień winna być ukarana rzutem wolnym pośrednim, która wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia Są to przewinienia polegające na grze w sposób niebezpieczny tzn. gdy w zasięgu gry jest zawodnik:

  • podnosi zbyt wysoko nogę (ponad biodro przeciwnika),
  • pochyla głowę zbyt nisko (poniżej biodra przeciwnika),
  • w podskoku wysuwa nogę w kierunku przeciwnika,
  • wykonuje nożyce przy przeciwniku,
  • atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu
  • wybija lub usiłuje wybić piłkę nogą z rąk bramkarza, względnie głową, gdy bramkarz trzyma piłkę przy piersi,
  • wysuniętą nogą utrudnia bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry
  • rozmyślnym przeszkadzaniu przeciwnikowi, bez zamiaru zagrania piłki tzn. przebiega pomiędzy nim a piłką lub manewrowaniem tułowia utrudnia mu dostęp do piłki.

d) Jeżeli w/w przewinienie miało miejsce w polu karnym drużyny broniącej, to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia
e) Zawodnik powinien być ukarany karą napomnienia (1 minuty) w sytuacji gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

  • słownie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,
  • czynnie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,
  • rozmyślnie zagra piłkę ręką, rozmyślnie zatrzyma przeciwnika za koszulkę,
  • rozmyślnie zatrzyma przeciwnika rękami lub ciałem,
  • rozmyślnie podłoży nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,
  • usiłuje kopnąć lub uderzy przeciwnika lub współpartnera,
  • nie zachowa na polecenie sędziego odległości 5 metrów od piłki w czasie wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną,
  • odkopnie lub odrzuci piłkę po gwizdku sędziego,
  • podczas zmiany lotnej wejdzie na boisko zanim jego współpartner je opuści,
  • wejdzie lub opuści boisko w czasie gry w miejscu znajdującym się poza strefą zmian,
  • celowo zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego, reklamując wcześniej
  • odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki,
  • wyskoczy z muru po gwizdku sędziego lecz przed wprowadzeniem piłki do gry podczas, wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną,
  • popełni innego rodzaju czyn który sędzia zakwalifikuje jako nie sportowe zachowanie się, np. w sposób demonstracyjny używa słów wulgarnych lub obraźliwych

f) Zawodnik musi być ukarany karą wykluczenia (kara czasowa 2 minuty lub do końca meczy) w sytuacji gdy zawodnik

  • po otrzymaniu napomnienia, dopuści się kolejnego przewinienia podlegającego karze napomnienia
  • dopuści się rozmyślnego przerwania w sposób niedozwolony akcji przeciwnika będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (zatrzymanie za koszulkę, zatrzymanie rękami, zatrzymanie piłki ręką)
  • gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego, używając przy tym słów wulgarnych lub obraźliwych
  • rozmyślnie kopnie lub usiłuje kopną przeciwnika lub współpartnera, rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera
  • popełni innego rodzaju czyn kwalifikujący się i uznany przez sędziego jako wybitnie niesportowe zachowanie się

g) Zawodnik zostaje wykluczony z gry, jeżeli:

  • zachowuje się wybitnie nie sportowo (używa obelżywych słów)
  • będąc wcześniej upomnianym (1-2 min.) – po raz drugi zachowuje się niesportowo.

h) Wykluczenia z gry  zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do osłabienia drużyny.

7. Rzut wolny: 

Rzuty wolne dzielą się na dwie grupy: bezpośrednie i pośrednie.

a) Jeżeli z prawidłowego wykonanego rzutu wolnego pośredniego, piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika, to gra zostanie wznowiona rzutem od bramki.
b) Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej mają obowiązek znajdować się co najmniej 3 metry od piłki do czasu aż znajdzie się ona w grze.
c) W sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej, sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego bez sygnału gwizdkiem, pomimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej (przywilej korzyści).
d) W innym przypadku wykonanie rzutu wolnego musi być przeprowadzone sygnałem gwizdkiem. e) Wykonanie rzutu wolnego "na gwizdek" w sytuacji, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość od piłki zawodników drużyny przeciwnej ,przysługuje tylko i wyłącznie zespołowi wykonującemu rzut wolny.
e) Jeżeli piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła w sufit.

8. Rzut karny

a) Rzut karny jest rodzajem rzutu wolnego bezpośredniego.
b) Rzut karny dyktuje się za przewinienia, popełnione przez drużynę broniącą w obrębie własnego pola karnego.
c) Rzut karny wykonuje się z punktu karnego, znajdującego się na linii pola karnego w odległości 7 metrów od linii bramkowej.
d) Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w obrębie boiska, poza polem karnym w odległości, co najmniej 5 metrów od punktu karnego (za wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej i wykonawcy rzutu).
e) Bramkarz drużyny broniącej, w momencie wykonania rzutu karnego musi stad nieruchoma własnej linii bramkowej, twarzą do wykonawcy, nie odrywając stóp aż do momentu, gdy wykonawca rzutu zagra piłkę.
f) Piłka w momencie wykonania rzutu karnego musi leżeć nieruchomo w punkcie karnym a sędziemu musi być znany wykonawca rzutu. Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem.

9. Rzut z autu.

Jeżeli piłka całym obwodem na ziemi lub w powietrzu przekroczy linię boczną boiska, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z autu. Rzut z aut wykonuje się nogą. Z autu nie można strzelić bramki bezpośrednio, w takiej sytuacji bramkarz wznawia grę z własnego pola.

10.   Wprowadzenie piłki od bramki.

a) Jeżeli piłka całym obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową
z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem od bramki.
b) Wprowadzenie piłki od bramki wykonuje bramkarz stojący w obrębie własnego pola karnego, wprowadzając ręką.
(bez ograniczeń ,,połowy boiska” ).

11. Rzut rożny.

Jeżeli piłka całym obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z narożnika pola gry.

12. Wszyscy zawodnicy powinni  posiadać stałe numery na koszulkach.

13. Liczba zmian w czasie gry jest nieograniczona.

14. Zakaz wykonywania wślizgów w celu odebrania piłki (rzut wolny pośredni).

15. Za niegodne zachowanie organizator może wykluczyć zawodnika z całych zawodów a w skrajnych przypadkach całą drużynę.


 

Opracował

Piotr Lachowski 

Galerie

Zobacz zdjęcia z wydarzeń

VIDEO

Dobry pokarm dla duszy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.14002013206482